• +31 (0)6 40 09 56 17
  • info@dtsactief.nl

Visie

Hoe je slimmer leren aanbiedt

‘Steeds meer lerenden willen geen informatie onthouden als dit niet nodig is, kijken liever dan ze lezen. Willen leren op het moment dat ze kennis en vaardigheden nodig hebben (just in time)’.

Elliot Masie, VS 2018

 

Effect van trainingen

Nieuwe inzichten in onderwijs en ontwikkeling in informatietechnologie geeft ons de mogelijkheid om trainingen over kennis en vaardigheden vernieuwend en slim op te zetten en vooral ook te borgen.  Het streven naar andere effectieve vormen van trainingen vereist dat we begrijpen waarom het anders kan en moet. Onderzoek wijst uit dat het traditionele onderwijs niet zo effectief is als het lijkt.

Wat we nog weten en kunnen:

1 dag na het volgen van een college (theorie) weten we nog maar 5% te reproduceren

1 dag na het volgen van een training kunnen we nog maar 30% toepassen van wat er geoefend is

Daarnaast zien we dat trainingen vaak voor 80% van de tijd bestaan uit het aanbieden van inhoudelijke kennis en demonstratie van vaardigheden. Onderzoek wijst uit dat een training zich meer moet richten op het toepassingsniveau van de cursist: het daadwerkelijk eigen maken van de vaardigheden. Ook is het van belang dat de cursisten meer regie krijgen in het eigen leerproces zodat motivatie toeneemt.

 

Hoe zijn huidige trainingen vaak opgezet?

Bron: Bob MosherIn trainingen wordt theorie behandeld met behulp van allerlei details en voorbeelden. Vervolgens worden er demonstraties gegeven ter ondersteuning van de lesstof. Tenslotte oefen je om ervoor te zorgen dat wat je geleerd hebt ook in de dagelijkse praktijk kan toepassen.

Deze opzet heeft het effect dat de cursist het minst krijgt waar hij het meeste behoefte aan heeft, namelijk het toepassen van datgene waar men in de praktijk mee aan de slag wil gaan zoals te zien is in de afbeelding. Wil je de effectiviteit van leren vergroten zal je meer tijd moeten besteden in het toepassen en eigen maken van (praktijk) handelingen.

 

In het schema zie je de blauwe tijdslijn waar training plaatsvindt waarbij we ervan uitgaan dat aan het eind van een optimale training een cursist het aangeleerde beheerst. Snel daarna zien we een verval ontstaan in het aangeleerde vaardighedenniveau.

Wanneer een cursist aan het einde van een training de vaardigheid en kennis beheerst, is het essentieel dat dit geborgd wordt en er een continue verbetering ontstaat zodat het rendement van de training toeneemt. Vaardigheden die te weinig voorkomen in de praktijk maar wel beheerst moeten worden, kan men met herhalingstrainingen enigszins onderhouden. Desondanks zie je in de curve snel een verval van vaardigheden en vindt er dus onvoldoende borging plaats van het aangeleerde.

 

Ontwerpen van trainingen

Uit bovenstaande kan je de conclusie trekken dat het construeren van onderwijs anders moet als de doelstelling is dat een cursist competent is en blijft in de praktijk. Dit is in het schema met grijs weergegeven.

Om deze borging te realiseren is het noodzakelijk een combinatie van leeractiviteiten aan te bieden die niet altijd lineair hoeven te verlopen maar wel aan elkaar gekoppeld zijn.

Hieronder zie je drie varianten die je met elkaar combineert:

  1. Blended training
  2. Continue verbeteren door gebruik te maken van micro-learning
  3. Snel relevante informatie op kunnen zoeken die je in de praktijk nodig hebt, de zogenaamde EPSS functie (Electronic Performance Support System).

 

1. Blended training

Wat zijn de voordelen?

Deze vorm van onderwijs is een combinatie van e-learning en een training. Door de cursist voorafgaand aan het contactmoment theorie aan te bieden ontstaat er tijdens de training meer tijd voor het oefenen en eigen maken van de vereiste vaardigheden.

 

2. Micro learning

Hoe fris ik mijn kennis op?

Micro-learning bestaat uit korte stukjes inhoud, waarbij je zelf de regie hebt waar en wanneer je welke informatie raadpleegt. Deze inhoud kan in tijd en vorm (tekst, video, etc.) variëren van 1 tot maximaal 10 minuten. De belangrijkste voordelen van micro-learning bestaan uit het aansluiten bij onze snelle leef-, werk- en leercultuur en maakt het dus geschikt voor het opfrissen van kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk. Deze wijze zorgt ervoor dat je competent blijft zonder dat je het gevoel hebt dat je aan het leren bent.

 

3. Continue toegang verlenen tot content

Hoe hou ik de vaardigheden in de vingers?

Zoals eerder aangegeven gaan kennis en vaardigheden verloren na een training. Om dit te ondervangen is het van belang dat de cursist op een snelle en makkelijke manier online kan opzoeken (binnen 3 klikken: EPSS) hoe bepaalde handelingen ook alweer moesten. Hiermee worden kennis en vaardigheden geborgd waarbij na verloop van tijd het opzoeken zelfs niet meer nodig is.

 

Aansluiten op kennisniveau, flexibiliteit en maatwerk

Binnen cursussen heb je vaak te maken met verschillende niveaus, leerstijlen en leertempo’s van cursisten. Om hieraan tegemoet te kunnen komen is dus maatwerk en flexibiliteit in leerroutes een voorwaarde. Daarnaast zorgt maatwerk voor herkenbaarheid waardoor dit een motiverend effect heeft op het leerproces. Voorbeelden zijn:

• Op maat digitaal diagnostisch toetsen bij trainingen

• Zelf flexibel samenstellen van cursus inhoud

• Maatwerk per klant op afdelings- en organisatieniveau

De kern van de omschreven visie op leren hebben we geïntegreerd in de opzet van Inervo, dit maakt het mogelijk om slimmere leeroplossingen aan te bieden.